Bảo Lộc House I Lâm Đồng

2 TẦNG · NHÀ Ở · 240 M2

Đơn vị thiết kế thi công: LAV Design Studio

Chủ trì thiết kế: KTS Nguyễn Vũ Thịnh

Nhóm thiết kế:  KTS Phan Khắc Viện, KTS Duy Phan

Quản lý công trình: KS Nguyễn Danh Dự

Giám sát công trình: Hà Quốc Huy, Nguyễn Trần Hoàng Long

Địa điểm: TP. Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

Thời gian thiết kế: 03/2023